Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Hyge”.

Poniżej przedstawiamy regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług związanych ze sprzedażą drogą elektroniczną, w szczególności usługi i konta. Uważnie zapoznaj się z poniższymi zapisami i poznaj Hyge – markę produktów premium, które pozwolą Ci doświadczyć nowoczesności na własnej skórze.
Niniejszy regulamin przedstawia i opisuje między innymi usługę posiadania Konta, wskazuje procedurę zwrotu oraz zawiera inne, przydatne dla Ciebie informacje. Gdybyś potrzebował/a jakiekolwiek pomocy pamiętaj, że możesz wysłać maila pod adres: shop@hygecosmetics.com a spróbujemy znaleźć rozwiązanie. Możesz do nas napisać również wtedy, gdy masz sugestie odnośnie naszych Produktów.

Poniższy regulamin zawiera następujące informacje na następujące tematy:

§ 1 O Hyge
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Definicje
§ 4 Rodzaj i zakres usług elektronicznych świadczonych przez Sklep
§ 5 Zasady korzystania ze sklepu internetowego
§ 6 Konto Klienta
§ 7 Zawierania umowy sprzedaży
§ 8 Metody, koszty i czas dostawy produktów
§ 9 Ceny i metody płatności
§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy
§ 11 Reklamacje dotyczące produktów
§ 12 Skargi w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
§ 13 Przetwarzanie danych osobowych
§ 14 Postanowienia końcowe

§ 1

O Nas

Właścicielem Sklepu internetowego jest Intimedical Sp. z o. o. z siedzibą w Ciechanowie, adres: Plac Jana Pawła II 15, 06-400 Ciechanów, nr KRS: 0000968483, nr NIP: 5662030563, zarejestrowana gdzie, adres e-mail: shop@hygecosmetics.com (zwany w dalszej części regulaminu „Hyge” bądź „Sprzedający”).

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem: www.hygecosmetics.com działa na podstawie i zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z polskim prawem i dobrymi obyczajami.
2. Sklep internetowy działający na stronie www.hygecosmetics.com prowadzi wyłącznie Sprzedający.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem Zamówienia.
4. Każdy Klient i Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży lub korzystania z Usług elektronicznych sklepu zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady składania Zamówień w Sklepie internetowym drogą elektroniczną;
b) zasady zawierania Umów sprzedaży dotyczących Produktów świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
c) zasady działania Konta;
6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem, że system informatyczny wykorzystywany przez Klienta spełnia poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) obsługuje poprawnie następujące przeglądarki internetowe: Edge, Chrome, Firefox, Safari lub Opera oraz ich odpowiedniki mobilne. Doświadczenia płynące ze sklepu mogą się różnić w zależności od używanego sprzętu, szybkości łącza i innych konfiguracji sprzętowych, czego Klient ma świadomość,
b) posiadania stabilnego połączenia z internetem przez cały okres korzystania z funkcjonalności sklepu.
7. Klienci mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu poprzez link umieszczony na stronie głównej Sklepu internetowego www.hygecosmetics.com.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i międzynarodowego jeśli mają zastosowanie.

§ 3

Definicje

1. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenia i ujednoznacznienia:
1.1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U.2020.1740 tj. poz. 1145 z późn. zm.);
1.2. Konto – strona internetowa w Sklepie internetowym, na której Klient, po zarejestrowaniu i zalogowaniu się, może: składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię zamówień, mieć dostęp do swoich danych osobowych oraz dokonywać ich zmiany oraz dokonać usunięcia konta,
1.3. Formularz rejestracyjny – element Sklepu pozwalający na założenie Konta Klienta w Sklepie,
1.4. Konsument – oznacza każdą osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego.
1.5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy —— a Klientem za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;
1.6. Klient – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie;
1.7. Produkt – produkty dostępne w Sklepie internetowym, które są przedmiotem Umowy sprzedaży.
1.8. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem www.hygecosmetics.com, w którym Klient może w szczególności składać zamówienia i który świadczy inne usługi oferowane przez Sprzedającego,
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towarów;
1.10. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Towarów w Sklepie internetowym przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego hyge.pl Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.).
1.11. Dostawca – oznacza podmioty, które realizują dostawę Produktów oferowanych przez Sprzedającego do Klientów.
1.12. Umowa na odległość – umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; Umową na odległość jest np. umowa sprzedaży Produktów zawarta w wyniku złożenia zamówienia, która zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Hyge przyjęcia zamówienia do realizacji.
1.13. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci
1.14. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór danych w systemie informatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach, formach płatności czy adresie do dostawy,
1.15. treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
1.16. dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.17. polityka prywatności i plików cookies – dokumenty dostępne na stronie Sklepu zawierające informacje o przetwarzaniu danych osobowych i używaniu plików cookies oraz podobnych technologii w ramach Sklepu.
2. W przypadku braku definicji w niniejszym spisie określenia znajdujące się w regulaminie należy interpretować zgodnie z ich definicją legalną, a w przypadku jej braku zgodnie z powszechnym znaczeniem tych fraz.

§ 4

Rodzaj i zakres usług elektronicznych świadczonych przez Sklep

W zakresie funkcjonalności sklepu internetowego można korzystać z następujących Usług Elektronicznych:
1. przeglądanie informacji o produktach, które można kupić w Sklepie,
2. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
3. utworzenie, prowadzenie i zarządzanie (w tym wydanie dyspozycji usunięcia) Kontem Klienta w Sklepie,
4. zapisanie się do Newslettera z poziomu panelu Konta Klienta,
5. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
6. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych według swojego uznania. Treści te stanowią integralną część Sklepu jak również prezentowanych towarów, usług i materiałów. 

§ 5

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Każda osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ma możliwość zawarcia wiążącej umowy, może korzystać ze Sklepu internetowego i nabywać Produkty.
2. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, a także może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd, naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sprzedającego,
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa gromadzenia i przekazywania danych w związku z realizacją usług przez Sklep internetowy, Sprzedający będzie podejmować środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do poziomu zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki zapobiegające nieuprawnionemu gromadzeniu i nieuprawnionej modyfikacji danych osobowych przekazywanych online.
4. Klient zobowiązuje się w szczególności do:
a) posługiwania się prawdziwymi danymi i udostępniania prawidłowych informacji pozwalających na wykonanie umowy Sprzedaży zawartej ze sklepem,
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści c) d) propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej lub używania Konta klienta do generowania ruchu obciążającego system Sprzedawcy przez wysyłanie licznych, w szczególności zautomatyzowanych, zamówień, zapytań czy informacji,
e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów,
f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
g) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
5. Sprzedający korzysta z plików cookie na swojej stronie internetowej. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w przeglądarce internetowej Klienta. Informacje o plikach cookie zostały zawarte w Polityce Prywatności.
6. Sklep Internetowego umożliwia również komunikację ze Sprzedającym. W tym celu należy napisać wiadomość e-mail na adres: shop@hygecosmetics.com, Sprzedający udziela odpowiedzi na przesłane wiadomości w rozsądnym czasie w godzinach działania sklepu.
7. Wyszukiwarka w sklepie internetowym wyświetla wyniki zgodnie z filtrami wybranymi przez Klienta, a w przypadku braku użycia takich filtrów – wyświetla je w kolejności alfabetycznej.
8. W sklepie widoczne są najniższe ceny z ostatnich 30 dni dla danego produktu. 

§ 6

Konto Klienta

1. Klient może utworzyć Konto na stronie internetowej Sklepu. Utworzenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne, ale jest niezbędne jeśli Klient chce uzyskać dostęp do historii zamówień czy innych funkcjonalności ściśle związanych z Kontem lub też przyśpieszyć proces składania zamówienia dzięki auto-uzupełnianiu pól formularza,
2. W celu założenia Konta Klient powinien otworzyć formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie sklepu w zakładce „Załóż konto” lub wejść pod adres: www.hygecometics.com/moje-konto, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie poprzez uzupełnianie opisanych pól, ustawienie hasła do konta zgodnie z wymogami bezpieczeństwa sklepu, weryfikacji adresu e-mail konta oraz złożenia odpowiednich oświadczeń dotyczących zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.
3. Po otrzymaniu informacji z podsumowaniem danych konta na wskazany przez Klienta adres e-mail i ich potwierdzeniu zawarta zostaje umowa o świadczenie Usługi Konta Klienta.
4. Klient, który chce zrezygnować z Usługi Konta Klienta może dokonać tego w następujący sposób:
a) poprzez wysłania informacji o chęci usunięcia konta z adresu e-mail przypisanego do danego konta,
b) z poziomu samego Konta Klienta używając panelu zarządzenia kontem i funkcji „usuń konto”.
5. Sprzedający może w dowolnym momencie usunąć Konto Klienta, jeżeli dojdzie do przekonania, że Klient nie stosuje się do któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
6. Sprzedający ma prawo do usunięcia Konta, w tym usunięcia wszystkich danych na nim zawartych, w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu, za uprzednim powiadomieniem Klienta lub bez powiadomienia.
7. Klient akceptując regulamin oświadcza, iż ma świadomość, że usunięcie konta jest procesem nieodwracalnym po którym następuje całkowite i trwałe usunięcie wszystkich informacji znajdujących się na Koncie Klienta.
8. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta trwa od chwili aktywacji tego konta do chwili jego dezaktywacji przez Klienta lub przez Sprzedającego.
9. Wyłącznie zalogowany na Konto Klienta użytkownik może zapisać się usługi Newslettera w celu otrzymywania na adres podany podczas rejestracji dodatkowych informacji dotyczących Produktów – pojawienia się nowych produktów, przecen, akcji specjalnych, wyprzedaży bądź innych.
9.1. Klient zapisany do usługi Newslettera otrzymuje na pierwsze złożone w sklepie zamówienie obniżkę wynoszącą 10% na wszystkie Produkty znajdujące się w Sklepie. Klient może korzystać z tej obniżki tak długo, jak aktywne jest oświadczenie o chęci otrzymywania Newslettera,
9.2. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się,
9.3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Sprzedawca.

§ 7

Zawieranie umowy sprzedaży

1. Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym, a następnie zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest wybranie Produktu dostępnego aktualnie w sklepie Sprzedającego i dodanie go do wirtualnego „koszyka”, który stanowi funkcjonalność pozwalającą na sprawdzenie ilości produktów, ich łącznej ceny i form dostawy przez sfinalizowaniem umowy,
2. Po zakończeniu procesu wybierania Produktów przez umieszczanie ich w koszyku w celu sfinalizowania zamówienia i zawarcia umowy należy wprowadzić prawdziwe, aktualne dane osobowe zgodnie z wymogami formularza, na tym etapie możliwe jest również założenie Konta Klienta z zachowaniem aktualnego stanu koszyka lub zalogowania się na konto już istniejące, wskazać również należy, że w przypadku dokonywania zamówienia będąc zalogowanym na Konto Klienta część pól zostanie wypełniona automatycznie przez dane podane przy rejestracji, obowiązkiem Klienta jest jednak weryfikacja tych danych (np. w celu zmiany domyślnego adresu dostawy lub w przypadku zmiany danych osobowych Klienta),
3. Po zakończeniu poprzednich kroków należy wybrać sposób dostawy, metodę płatności i – w przypadku użytkowników niezalogowanych – zaakceptować Regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu realizacji zamówienia, kliknąć „Zamawiam i płacę”.
4. Wybranie i aktywacja pola „Zamawiam i płacę” stanowi ostateczne potwierdzenie i wysłanie zamówienia, a wprowadzone dane wraz z wybranymi opcjami nie będą już podlegały modyfikacji, a Zamówienie to stanowi końcowe oświadczenie woli Klienta woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami Regulaminu i w zakresie Produktów wybranych przez Klienta,
5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany przez niego e-mail potwierdzający, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
6. Umowę uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
7. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, a jej postanowienia są zgodne z Zamówieniem i Regulaminem.
8. Produkty w promocji mogą posiadać ograniczoną liczbę sztuk i Zamówienia na te produkty są realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 8

Metody, koszty i czas dostawy produktów

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
2. Koszty dostawy dla każdego ze sposobów doręczenia zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia wraz z oznaczeniem najtańszego sposobu przesyłki.
3. Termin realizacji Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 10 pełnych dni roboczych od daty wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
4. Za realizację zamówienia uznaje się wydanie Produktu wybranemu przez Klienta przewoźnikowi. Czas realizacji przesyłki będzie zależał od wybranej metody doręczenia i czynników bezpośrednio związanych z działaniami doręczyciela.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT oraz pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy wraz z przesłaniem wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu.
7. Miejsce przesłania (doręczenia) produktu uważa się za miejsce spełnienia świadczenia.
8. Hyge dokłada najwyższej staranności w procesie przygotowywania i realizowania zamówień.

§ 9

Ceny i metody płatności

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (z wyszczególnieniem stawki), ale nie obejmują kosztów dostawy, które są płatne dodatkowo i są wyszczególnione w toku transakcji.
2. Klient ma możliwość opłacenia zamówienia przy użyciu następujących metod:
2.1. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online Przelewy24,
2.2. za pomocą kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
2.3. przelewem z konta w serwisie Przelewy24,
2.4. płatnością BLIK w serwisie Przelewy24,
2.5. za pośrednictwem PayPal,
2.6.przelewem bezpośrednim na konto bankowe wysyłając jednocześnie wiadomość mailową na: shop@hyge.cometics.com z informacją o wykonaniu przelewu i załączeniem potwierdzenia płatności.
W takim przypadku przelewu dokonać należy na następujące dane:
Intimedical Sp. z o. o. z siedzibą w Ciechanowie
Plac Jana Pawła II 15
06-400 Ciechanów
Bank Pekao S.A. nr konta: 42 1240 5282 1111 0011 1432 3870
3. Co do zasady płatność następuje w chwili dokonywania zamówienia, jednak w przypadku problemu z płatnością Klient otrzyma drogą mailową link do płatności. Link ten ważny będzie przez 24 godziny, a w przypadku braku płatności w tym czasie Umowa Sprzedaży zostaje uznana za niezawartą.

§ 10

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów opisanych poniżej.
2. Termin odstąpienia od Umowy upływa po 14 dniach od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu,
3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego drogą elektroniczną, pisząc na adres: shop@hygecosmetics.com o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia, które nie musi zawierać uzasadnienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być również złożone w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu i załączanym do każdego zamówienia. Wybór formy złożenia oświadczenia należy do Klienta i ma równoważne dla Klienta skutki.
4. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, że Klient prześle informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu na odstąpienie.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Produktu za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dotarło do Sprzedającego.
6. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych metod płatności, które Klient zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie postanowi inaczej lub z przyczyn technicznych nie będzie to już możliwe (np. zakończenie działania określonego pośrednika płatności); w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
7. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Produkt nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. W celu dotrzymania wyznaczonego terminu wystarczy odesłać Produkt przed jego upływem. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu o czym Sprzedający informuje niniejszym Klienta, a Klienta oświadcza, iż ma tego świadomość.

§ 11

Reklamacje dotyczące produktów

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczenia Produktu, który jest zgodny z Umową sprzedaży i wolny od wad.
2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta z tytułu wad w zakresie i na zasadach określonych z Kodeksie Cywilnym, Ustawy prawo międzynarodowe prywatne i ustawy o prawach konsumentach.
3. Jeżeli Konsument twierdzi, że którykolwiek z dostarczonych Produktów jest posiada wady, ma prawo do złożenia reklamacji.
4. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych przez prawo lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: shop@hygecosmetics.com
5. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tego tytułu i zażądać:
5.1. naprawy towaru,
5.2. wymiany towaru.
6. Jeśli Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany towaru, nie naprawił lub nie wymienił towaru, próbował naprawić lub wymienić, ale towar nadal jest niezgodny z umową, oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta,
to Klient (konsument) ma prawo do żądania obniżenia ceny lub – w przypadku istotnej niezgodności z umową – odstąpienia od umowy. Jeśli brak zgodności z umową jest istotny, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany.
7. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeśli okaże się to niemożliwe poinformuje Konsumenta w tym terminie, kiedy reklama zostanie rozpatrzona. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest na trwałym nośniku, w szczególności na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
8. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedającego, po dokonaniu niezbędnych ustaleń przez strony w tym zakresie

§ 12

Skargi w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedający podejmuje działania służące zapewnieniu w pełni prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.
2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub zakłóceniach w funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu internetowego.
3. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu powinny być zgłaszane przez Klienta pocztą elektroniczną na adres shop@hygecosmetics.com
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni, a jeżeli okaże się to niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
6. Klient oświadcza, iż ma świadomość, że doświadczenia płynące z korzystania ze sklepu będą różnić się w zależności od posiadanego sprzętu, jakości łącza internetowego i używanego oprogramowania. Część utrudnień w korzystaniu ze sklepu może wynikać z przyczyn tkwiących w indywidualnym urządzeniu końcowym i Sprzedający nie ma możliwości takich utrudnień usunąć.

§ 13

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe udostępnione przez Klienta w Sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie ze wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1, z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej na niniejszej stronie internetowej.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy sprzedaży zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. Jeżeli Klient jest Konsumentem stosuje się prawo państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że Sprzedający prowadzi lub kieruje swoją działalność do tego państwa
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3. Sprzedający informuje, że na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR – online dispute resolution).
4. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Konsumentem rozpatrują właściwe sądy powszechne.
5. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem rozpatrują wyłącznie sądy polskie.
6. Wszelkie Prawa własności intelektualnej do Produktów należą do Sprzedającego lub jego licencjodawców. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.
7. Wyłączne prawo do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego, znaki towarowe Sprzedającego, ich elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych są własnością Sprzedającego lub jego licencjodawców i podlegają odpowiedniej ochronie.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z prawem lub postanowieniami Regulaminu korzystaniem przez Klienta ze sklepu a także szkody powstałe na skutek siły wyższej; utratę danych spowodowaną awarią urządzenia Klienta lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, ujawnienie przez Klienta hasła i/lub loginu do Konta Klienta nieuprawnionym osobom trzecim i wszelkie konsekwencje takiego ujawnienia.
9. Sprzedawca jest uprawniony i zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie w każdym momencie w przypadku wystąpienia ważnych powodów, między innymi:
9.1. zmiany zakresu świadczonych usług czy wprowadzenia nowych Produktów,
9.2. konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
9.3. konieczności dostosowania OWK do najlepszych praktyk świadczenia usług, w tym w zakresie ochrony praw Użytkowników;
9.4. skorygowania wyrażeń, definicji i sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w regulaminie;
9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
9.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia XX kwietnia / maja 2023 roku.

Załącznik nr 1

Miejscowość, data
Initimedical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie
ul. Plac Jana Pawła II 15, 06-400 Ciechanów

Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu _________________________.na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny. Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.
Proszę o zwrot ceny towaru na konto*___________/ w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*

Podpis konsumenta

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik: dowód zakupu*/umowa* (zalecane)